Missie

Belastingprocedures zijn van alledag. Veel belastingwetgeving komt haastig en onzorgvuldig tot stand met als gevolg dat belastingplichtigen gaan procederen over interpretatieverschillen. Niet altijd succesvol maar vaak vanuit een logische gedachte.

Het aantal belastingprocedures lijkt toe te nemen. Daarbij speelt een rol dat belastingwetgeving vaak gehaast en daarmee onzorgvuldig tot stand komt. Ook het door de wetgever gebruiken (of misbruiken?) van de belastingwet als instrument om bepaalde doeleinden te realiseren komt de kwaliteit niet altijd ten goede. De recent met terugwerkende kracht ingevoerde crisisheffing over salarissen boven € 150.000 is daarvan een mooi voorbeeld. Tot slot moet de nationale wetgever rekening houden met verdragen en richtlijnen van een hogere rangorde zoals het EVRM, IVBPR, EU-verdrag en de Europese Richtlijn betreffende belasting over de toegevoegde waarde. En niet zelden worden die regels onjuist in de nationale regels en wetgeving verankerd. Vooral op het terrein van de omzetbelasting zijn hiervan veel voorbeelden.

Enkele recente rechterlijke uitspraken in belastingprocedures waaruit blijkt dat procederen zinvol kan zijn:

  • Vrijstelling overdrachtsbelasting voor rijksmonumenten mag niet worden beperkt tot rechtspersonen. Ook particulieren hebben hier recht op. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 mei 2009, zaak BK-07/00421.
  • Particulieren met zonnepanelen zijn ondernemer voor de omzetbelasting, Europse Hof van Justitie, 20 juni 2013, zaak C-219/12. Tot 20 juni 2013 werd door de Belastingdienst een andersluidend standpunt ingenomen.
  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting ook van toepassing op aandelen in vastgoed B.V.’s. Gerechtshof Den Haag, 20 december 2013, zaak BK-12/00757. Weliswaar een vrij feitelijke procedure maar de reikwijdte van de BOF lijkt verder te kunnen gaan dan tot voor kort werd aangenomen.

Niet zelden zullen andere belastingplichtigen in vergelijkbare gevallen hun rechten al hebben verspeeld omdat zij te laat (pro forma) bezwaar hebben aangetekend. Dit had voorkomen kunnen worden indien de gevoerde belastingprocedure vanaf het eerste moment dat bezwaar is aangetekend bekend zou zijn geweest bij alle adviseurs en hun cliënten. Bezwaarportaal wil deze informatieachterstand opheffen door samen te werken met professionals en belastingprocedures op haar databank te publiceren vóórdat de eerste rechterlijke uitspraak is gepubliceerd. Daarnaast wil Bezwaarportaal uitspraken op bezwaarschriften publiceren waarbij tegemoet wordt gekomen aan het bezwaarschrift van de adviseur. Daarbij geldt voor publicatie als uitgangspunt dat de procedure of uitspraak op bezwaar ook voor andere belastingplichtigen relevant moet zijn.

Samenvattend wil Bezwaarportaal:

  1. Informatieachterstand opheffen;
  2. Kwaliteit van belastingwetgeving verbeteren door te procederen over interpretatieverschillen;
  3. Drempels om te procederen (zowel financieel als inhoudelijk) wegnemen.