Licentievoorwaarden en disclaimer

Alle uit de algemene voorwaarden voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de informatie, diensten of producten komen toe aan Bezwaarportaal B.V. Bezwaarportaal B.V. heeft te allen tijde het recht op vermelding van zijn naam in publiciteit die voortvloeit uit het gebruik van informatie, diensten of producten door de Klant of derden. Het is Klant nadrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bezwaarportaal B.V. de informatie, diensten of producten openbaar te maken of te verveelvoudigen buiten het hieronder genoemde recht tot gebruik.

Wanneer de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Bezwaarportaal B.V., verkrijgt hij het recht tot gebruik van informatie, diensten of producten overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Het recht blijft beperkt tot gebruik, waarvoor de overeenkomst is bedoeld, waaronder nimmer de verdere verkoop of verstrekking aan derden wordt verstaan.

Bezwaarportaal B.V. kan noch de juistheid, noch de volledigheid, noch de geschiktheid van de aangeboden informatie, diensten of producten voor welk gebruik dan ook garanderen. Bezwaarportaal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige directe of indirecte vorm van schade en gederfde winst, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt tot het gebruik van de informatie, producten en diensten (op de website) van Bezwaarportaal B.V., het niet-beschikbaar zijn van deze informatie, producten en diensten of het verlies van gegevens. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Bezwaarportaal B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, beperkt tot een periode van één jaar.